Contact Us
Mobile No. 087-712-6189/098-329-3588
Tel : 02-108-7687, Fax : 02-011-9105
Line ID: 0877126189, 0983293588​
Skype ID: thitiporn.doucette
Email: thitporn536@gmail.com/arnaeduc@gmail.com

Arna Education & Services Co., Ltd
 
Visitors
Today 31
Yesterday 384
Total 330,554
Page Views
Today 32
Yesterday 400
Total 413,617

วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand   ประเทศนิวซีแลนด์   NEW ZEALAND VISA APPICATION, Bangkok Thailand

  ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์  ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ห่างจากประเทศออสเตรเลียมาทางทิศตะวันออก 1,600 กิโลเมตร ประเทศนิวซีแลนด์ประกอบด้วย 2 เกาะหลัก คือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าประเทศอังกฤษเล็กน้อย และใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น และยังมีเกาะเล็กๆ อีกจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะเกาะเล็กซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะใต้ มีชื่อเรียกว่า เกาะสจ๊วต (Stewart Island)

 ประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 270,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีช่องแคบคุ๊กเป็นจุดแบ่งเขตระหว่างพื้นที่ของเกาะเหนือและเกาะใต้ ซึ่งจัดเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ราวกับว่าประเทศเล็กๆนี้ได้รวบรวมสภาพพื้นที่ และบรรยากาศของนานาประเทศทั่วโลกไว้อย่างครบถ้วน เพราะนิวซีแลนด์ประกอบไปด้วยชายหาดทอดยาวกว่า 1,700 กิโลเมตร รับกับมหาสมุทรสีครามที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งบริเวณที่เป็นบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟ บ่อโคลนเดือด และฟยอร์ด อันสวยงามและน่าพิศวงยิ่งนัก

 สภาพอากาศ ของประเทศนิวซีแลนด์ ถือเป็นสิ่งที่พิเศษสุดสำหรับประเทศนี้ เนื่องจากไร้ซึ่งมลพิษใดๆ โดยสิ้นเชิง และมีช่วงเวลาสำหรับรับแสงอาทิตย์ตลอดทุกวัน โดยเฉลี่ยวันละ 7 - 8 ชั่วโมง ในฤดูร้อน และ 4 - 5 ชั่วโมง ในฤดูหนาว 

 

 วัฒนธรรม ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่ได้รับอารยธรรมอังกฤษแทบทั้งสิ้นการแต่งกายจะดูคล้ายชาวอังกฤษทางตอนเหนือ มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ

 

 ระบบไฟฟ้า นิวซีแลนด์ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ (V) แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบสามขา ถ้าหากจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยต้องใช้ Adapter ในการแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นระบบเดียวกับกระแสไฟฟ้าทีใช้ในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งสามารถหาซื้อ Adapter ได้ทั้งในประเทศไทยและนิวซีแลนด์

 

 สกุลเงิน ประเทศนิวซีแลนด์ใช้สกุลเงินดอลลาร์ ((NZ$) 1 ดอลลาร์มีค่าเท่ากับ 100 เซนต์ โดยจะแบ่งธนบัตรออกเป็น 6 ประเภท คือ $1, $2, $5, $10, $20 และ $100 และเหรียญแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 5 cents, 10 cents, 20 cents และ 50 cents 1 NZ$ มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 23 บาท

 ธนาคาร  ที่ประเทศนิวซีแลนด์จะทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเครดิตใช้ระบบรหัสเช่นเดียวกับประเทศไทย และสามารถใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิตทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารผ่านทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตได้ ( ข้อมูลอ้างอิงจากwww.mangoleaningexpress.com )

 

เอกสารการยื่นขอวีซ่าของผู้สมัคร  

  1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เล่มปัจจุบัน และ เล่มเก่า ( ถ้ามี )

  2.รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป  พื้นหลังขาว  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

  3.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้าน และมือถือ

  4.แบบฟอร์ม NZ1017 กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ  1 ชุด 

  5.สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)

  6.ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ตัวจริง) กรณีเป็นลูกจ้าง หรือสำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

  7.หลักฐานการเงิน โดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกและหากมีการต่อเล่มสอง กรุณาสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกพร้อมปรับสมุดเงินฝากของท่าน ณ วันปัจจุบันที่สุด

  8.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ)

  9.สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นหญิงสมรสแล้วต้องใช้)

  10.กรณีมีผู้สปอนเซอร์หรือมีผู้รับรอง   ต้องใช้แบบฟอมร์เอกสารการเงินที่ทางสถานทูตกำหนด  พร้อมเอกสารส่วนตัวของผู้รับรอง

 

  ระยะเวลาในการยื่น       1 – 2  สัปดาห์  (สามารถยื่นแทนได้)

  ค่าธรรมเนียม                  5, 100 บาท   ( ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูต )

  สถานที่ยื่นวีซ่า               M Thai Tower, ชั้น 14  ตึก All Seasons Place  87 ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพ

  เวลาทำการ                    จันทร์ ศุกร์  เวลา 08.30 – 15.00               

  เวลายื่นวีซ่า                    จันทร์ ศุกร์  เวลา 08.30 – 12.00

  เวลารับที่ยื่นวีซ่า            จันทร์ ศุกร์  เวลา 14.00 – 15.00

---------------------------------------------------------------------------------


วีซ่าธุรกิจประเทศนิวซีแลนด์

 

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ คลิกที่นี
  • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
  • ใบรับรองการทำงาน ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจต้องแสดงใบจดทะเบียนการค้า
  • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมใบการันตีเงินงากจากธนาคาร
  • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
  • หลักฐานการจองโรงแรม
  • ประกันการเดินทางวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
  • ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
 • อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า

ค่าวีซ่าชำระสถานทูต

ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า

รวมค่าใช้จ่าย

วีซ่าธุรกิจ

3,800 บาท

1,000 บาท

4,800 บาท

 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-16:00 น. โทรศัพท์: 0 2654 3444 แฟกซ์ : 0 2654 3445
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-16:00 น.
  • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-16:00 น.

 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

   << BackUseful Links
ED​ visa, Thai visa, Retirement visa, Non Immigrant Visa, Marriage Visa
Contact Us :
ARNA EDUCATION AND SERVICES CO.,LTD.
754/8 Rangsiya  Village soi Punnawithi 22,
Sukhumvit 101 Rd. Pharkanong Bkk 10260
Mobile No. 087-712-6189 ,098-329-3588
Tel : 02-108-7687  Fax : 02-011-9105
Facebook : arnaeucation and services.com
Website: www.arnaeducationservices.co.th

              
Thai Goverment Link :
Career Jobs Link:
 
เว็บสำเร็จรูป
×